Положення клубу

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ ВЛАСНИКІВ ПОРОДИ НІМЕЦЬКИЙ ДОГ КІНОЛОГІЧНОЇ СПІЛКИ УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Всеукраїнський Клуб Кінологічної Спілки України (надалі, Клуб) власників породи німецький дог, являє собою добровільне оголошення заводчиків і власників собак цієї породи на основі спільності інтересів.

1.2. Клуб является подразделением КинолКлуб є підрозділом Кінологічної Спілки України, створюється за ініціативою членів КСУ рішенням установчого З’їзду Клубу і затверджується наказом Президента КСУ.

1.3. Клуб створений для координації племінного розведення і використання собак, з метою збереження, закріплення і вдосконалення їх породних якостей українського поголів’я собак.

1.4. Робота Клубу здійснюється з метою реалізації прав і законних інтересів членів КСУ, власників породи німецький дог і грунтується на принципах добровільності, рівноправності, гласності та самоврядування.

1.5. Клуб вільний у визначенні своєї внутрішньої структури, цілей, форм і методів діяльності.

1.6. Клуб має свій штамп, емблему та інші засоби ідентифікації, затверджені Правлінням Клубу і президентом КСУ.

1.7. Клуб у своїй діяльності керується цим положенням, Статутами КСУ, МКФ та чинним законодавством України.

1.8. Скорочена назва – ВКП НД (Всеукраїнський клуб породи Німецький дог).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС

2.1. Юридичного статусу Клуб не має.

2.2. Свою діяльність ВКП здійснює, базуючись на матеріальній базі відділення КСУ. В цьому випадку прихильність ВКП до відділення КСУ визначається за місцем проживання керівника НКП і за згодою на те керівника відділення. Базування ВКП при відділенні.

2.3. Діяльність Клубу поширюється через КСУ на всю територію України.

3. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

3.1. Добровільне об’єднання любителів породи на основі єдності інтересів в справі вдосконалення екстер’єрних і робочих якостей собак породи німецький дог.

3.2. Популяризація породи відповідно до стандарту Міжнародної Кінологічної Федерації з метою подальшого поліпшення якостей породи німецький дог.

3.3. Організація обліку і регулювання племінної роботи, з метою збереження і вдосконалення генофонду породи німецький дог.

3.4. Формування та ведення бази даних собак породи німецький дог в Україні.

3.5. Розробка методик, положень та рекомендацій, що стосуються роботи з породою.

3.6. Розробка правил з присудження титулів і звань Клубу, їх присудження та видача відповідних сертифікатів.

3.7. Розробка правил і здійснення градації виробників по їх племінної цінності, з видачею відповідного сертифіката (бонітування).

3.8. Надання інформаційної підтримки власникам собак породи німецький дог – організація роботи інформаційного сайту.

3.9. У співпраці з відділеннями КСУ організація і проведення монопородних: міжнародних, національних, регіональних виставок, із запрошенням для експертизи суддів (експертів), кандидатури яких визначаються на колегіальній основі.

3.10. Проведення випробувань собак за робочими якостями, з видачею на них робітників сертифікатів, що дозволяють їм експонуватися в робочому класі на виставках і чемпіонатах Клубу.

3.11. Співпрацювати з відділеннями КСУ, організаціями в проведенні спеціалізованих виставок, чемпіонатів, змагань, семінарів і т.д.

3.12. Членство Клубу у відповідних міжнародних організаціях.

3.13. Сприяння виходу в світ спеціалізованих видань (журналів, газет, буклетів, сайтів і т.д.)

3.14. Здійснення інших видів діяльності, спрямованих на забезпечення виконання цілей і завдань Клубу, що не суперечать чинному законодавству України, Статутів КСУ, Ю МКФ і цим положенням.

4. СТРУКТУРА

4.1. Вищим керівним органом Клубу є З’їзд. З’їзд скликається один раз в п’ять років.

4.2. Позачерговий з’їзд може бути скликаний з ініціативи Президента Клубу, двома третинами голосів членів Правління, на вимогу ревізійної комісії, в разі виявлення серйозних фінансових порушень або на вимогу більше 30% членів Клубу.

4.3. В роботі З’їзду з правом голосу, беруть участь всі члени Клубу.

4.4. Дату і місце проведення З’їзду, визначає Правління клубу і оголошує про це не менш ніж за місяць до дати проведення З’їзду.

4.5. Без права голосу, в роботі З’їзду можуть брати участь всі члени КСУ, власники даної породи.

4.6. Рішення З’їзду приймається голосуванням простою більшістю голосів, а при однаковій кількості голосів при голосуванні, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосував головуючий на З’їзді.

4.7. З’ЇЗД:

 • затверджує Положення про Клуб, вносить зміни і доповнення до нього;
 • визначає основні принципи та напрями в роботі Клубу;
 • визначає структуру Клубу;
 • обирає до складу Правління Клубу, визначає кількісний склад правління шляхом голосування строком на п’ять років; вибирайте терміном на п’ять років робочі комісії Клубу і їх Голів;
 • визначає кількісний склад комісій;
 • заслуховує і затверджує звіти Президента, Голів комісії і Ревізійної комісії;
 • вибирає Президента Клубу терміном на 5 років;
 • віце-президент пропонується Президентом Клубу, а затверджується або відгукується Правлінням Клубу
 • визначає необхідність і розміри оплати членами Клубу членських внесків;
 • приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Клубу;

4.8. У період між з’їздами, керівництво Клубом здійснює Правління на чолі з Головою Правління.

До складу Правління входять:

 • Президент
 • Віце-президент
 • Голова правління
 • Голови комісій
 • Секретар Правління (вибирається з числа Правління на засіданні членів Правління);
 • Избранные Съездом члены Правления.

4.9. Засідання Правління Клубу проводиться за потребою, але не рідше одного разу на календарний рік.

4.10. Екстрені засідання Правління скликаються Головою Ради Клубу, Головою Правління по їх особистій ініціативі або з ініціативи 50% членів Правління Клубу.

4.11. Рішення Правління вважається правочинним, якщо в його роботі брали участь понад 50% членів Правління.

4.12. ПРАВЛІННЯ

 • Розробляє і виконує дії, спрямовані на здійснення рішень З’їзду;
 • Стверджує бланки єдиного зразка, символіку Клубу;
 • Затверджує положення та методичну документацію Клубу, що стосується роботи з породою;
 • Фіксує створення породних секцій при відділеннях КСУ і затверджує їх Положення;
 • Приймає рішення щодо виключення і відновлення в членстві;
 • За рішенням З’їзду, розробляє і затверджує види і розміри членських внесків;
 • Розглядає конфліктні ситуації і приймає рішення щодо них;
 • 2/3 голосів скликає позачерговий З’їзд;
 • Визначає місце проведення З’їзду, дату і порядок денний;
 • Стверджує календарний план проведення різного роду заходів; виставок, чемпіонатів, змагань, випробувань, семінарів тощо.

4.13. ПРЕЗИДЕНТ

 • Ініціює та контролює роботу комісій;
 • Здійснює загальне керівництво роботи Клубу;
 • Формує виконавчі структури Клубу;
 • Представляє інтереси Клубу в ГУ КСУ і у відповідних Міжнародних організаціях;
 • Звітується про виконану роботу перед З’їздом та Президією КСУ.

4.14. ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

 • Працює за напрямами, визначеними Президентом;
 • На час відсутності президента, виконує його функції.

4.15. РОБОЧІ КОМІСІЇ

 • Племінна комісія;
 • Сертифікатно-виставкова;
 • Комісія за робочими якостями;
 • Інформаційна комісія;

4.16. Комісії обираються З’їздом з числа власників породи, терміном на 5 років.

4.17. Член Клубу може входити одночасно не більше ніж в двох комісіях.

4.18. Голови комісій входять до складу Правління Клубу та можуть бути головами не більше ніж однієї комісії.

4.19. Поряд з обумовленими комісіями, у міру необхідності. Правлінням Клубу, можуть створюватися тимчасові робочі комісії, для вирішення поточних питання і завдань Клубу.

4.20. Структура Клубу включає в себе породні секції при відділеннях КСУ, створені на добровільних засадах, заводчиків і власників собак породи німецький дог.

4.21. СЕКЦІЇ

 • Вищим керівним органів секції є загальні збори, які проводяться за один місяць перед проведення З’їзду Клубу;
 • Позачергові збори секції можуть бути скликані за ініціативою більше 30% голосів членів секції, Голови секції, рішенням правління секції, або Правління Клубу.
 • До компетентності загальних зборів секції входить: вибори Правління та Голови секції, терміном на 5 років;;
 • Координація роботи секції здійснюється її Головою;
 • Голова секції представляє інтереси секції в Клубі;
 • Секції будують свою роботу в суворій відповідності до Статуту КСУ і до цього Положення;
 • Проводять, згідно з графіками Клубу на базі відділення КСУ, зоотехнічні та інші заходи.

5. ЧЛЕНИ КЛУБУ

5.1. Членство в Клубі є добровільним і базується на принципах рівноправності.

5.2. Індивідуальними членами Клубу можуть бути особи, члени КУ, які проживають на території України, які досягли 18-річного віку, які визнають Статут і Положення Клубу та беруть участь в його роботі.

5.3. Члени Клубу здійснюють свою племінну діяльність в породних секціях відділень КСУ, в яких перебувають на обліку.

5.4. Приймання в члени Клубу здійснюється на підставі поданої заяви на ім’я Президента Клубу. Хто вступив в члени Клубу, видається дійсний членський квиток. В членство не може бути відмовлено без поважних причин, пред’явлених заявнику в письмовій формі.

5.5. Членство в Клубі може бути зупинено:

 • За письмовою заявою члена Клубу;
 • Автоматично, при несплаті членських внесків протягом півтора року (якщо такі мають місце за рішенням керівного органу Клубу);
 • Рішенням Правління Клубу, на певний термін, за порушення Положень Клубу, за неетичну поведінку в стосунках між членами Клубу, за неетичну поведінку на зоотехнічних заходах;
 • Членство в Клубі, після виключення, може бути відновлено не раніше, ніж через шість місяців після дати виключення.

5.6. Члени Клубу мають права:

 • Обирати і бути обраними до керівних органів Клубу;
 • Брати участь по всіх зоотехнічних, спортивних та просвітницьких заходах Клубу;
 • Звертатися зі скаргами і подавати пропозиції щодо поліпшення роботи Клубу на розгляд керівних органів. Брати участь в їх засудження;
 • Користуватися послугами і пільгами, наданими Клубом для своїх членів;
 • Користуватися консультаціями фахівців і отримувати інформаційно-методичну допомогу Клубу.

5.7. Члени Клубу зобов’язані:

 • У своїй діяльності дотримуватися даного та інших положень Клубу;
 • Виконувати рішення керівних органів Клубу, прийнятих в рамках їх компетенції;
 • Своєчасно і в повній мірі сплачувати членські внески (якщо такі мають місце за рішенням З’їзду);
 • Всіляко сприяти Клубу в питаннях досягнення ним цілей і виконання поставлених завдань.